การกรอกแบบประเมินผลคุณภาพร้านค้าผู้ประกอบการ ณ โรงอาหารกลาง (ตลาดน้อย)

ประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 2 ทางระบบอินเตอร์เน็ต
ตั้งแต่วันที่ 8 - 17 กุมภาพันธ์ 2560

คำแนะนำ :
ถ้าท่านไม่เคยใช้บริการร้านค้า ท่านไม่ต้องประเมินผลร้านค้านั้น
กรุณาแสดงความคิดเห็นตามจริง เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงร้านค้า บริการ และเป็นข้อมูลในการพิจารณาต่ออายุสัญญาร้านค้าในปีถัดไป

เกณฑ์ในการประเมินแบ่งออกเป็นทั้งหมด 5 เกณฑ์ ดังนี้
3 หมายถึง ดีมาก
2 หมายถึง ดี
1 หมายถึง พอใช้

ผู้ประกอบการร้านค้าจะต้องผ่านเกณฑ์ประเมินโดยรวมร้อยละ 60 จึงจะได้รับสิทธิ์ในการพิจารณาต่ออายุสัญญาในปีถัดไป

คำชี้แจงการกรอก กรุณาทำเครื่องหมาย ✔ ในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด

คำอธิบายเกณฑ์มาตรฐานการประเมินผู้ประกอบการร้านค้า (รายบุคคล)

ที่ เกณฑ์การประเมิน คำอธิบายเกณฑ์การประเมิน
1 ร้านค้ามีความสะอาด จัดวางของเป็นระเบียบเรียบร้อย 1.ห้ามวางสิ่งของต่างๆ ล้ำออกมาจากร้าน กีดขวางทางเดินทั้งด้านหน้าและด้านหลัง
2.บริเวณด้านหน้าและด้านหลังร้านค้า ไม่มีน้ำขังชื้นแฉะหรือพื้นสกปรก
3.ไม่วางวัตถุดิบที่ใช้ประกอบอาหาร ไว้กับพื้น เช่น ผัก เนื้อสัตว์ เครื่องปรุง ฯ
4.โต๊ะประกอบอาหารมีความสูงจากพื้น ไม่น้อยกว่า 60 ซม.
5.ไม่เก็บวัตถุดิบที่ใช้ประกอบอาหารปน กับน้ำแข็งที่ใช้สำหรับบริโภค
6.มีการคัดแยกและเก็บขยะทิ้งเป็นประจำ ทุกวันและทิ้งในที่ๆ มหาวิทยาลัยกำหนด
7.ไม่ทิ้งเศษขยะ เศษอาหารลงในท่อ ระบายน้ำเสีย
8.การซักล้างทุกชนิดจะต้องทิ้งน้ำผ่าน ถังดักไขมันตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
2 การแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสะอาด สวมผ้ากันเปื้อน หมวกคลุมผม ผมเผ้าไม่รุงรัง เล็บมือสะอาด สวมถุงมือหรือใช้ที่คีบอาหาร 1.ผู้ประกอบการและบริวารแต่งกาย สะอาด สุภาพ เรียบร้อย
2.ผู้ประกอบการและบริวารสวมหมวก คลุมผม และผ้ากันเปื้อน
4.ผู้ประกอบการมีร่างกายที่สะอาด เล็บไม่ยาว ทรงผมไม่รุงรัง และไม่ ป่วยเป็นโรคใดๆ ขณะจำหน่ายสินค้า
5.การหยิบจับอาหารให้สวมถุงมือ หรือใช้ที่คีบอาหาร
3 มีมนุษย์สัมพันธ์และบริการด้วยความสุภาพ 1.พูดจาด้วยน้ำเสียงสุภาพ มีความเมตตา
2.ยิ้มแย้ม แจ่มใส
4 มีความเอาใจใส่และกระตือรือร้นในการให้บริการ 1.ผู้ประกอบการมีความสนใจ เอาใจใส่แก่ผู้มาใช้บริการ
2.ผู้ประกอบการให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการ
5 รสชาติอาหาร 1.เมื่อรับประทานอาหารเข้าไปแล้วรู้สึก มีความสุข และประทับใจ
6 ปริมาณอาหารเหมาะสมกับราคา 1.ปริมาณอาหารที่ตักขายหรือประกอบขาย มีความเหมาะสมกับราคาขายและคุณภาพ
2.ปริมาณอาหารมีความพอเพียง สามารถรับประทานได้อิ่มตามสมควร
7 วัตถุดิบที่ใช้ประกอบอาหารมีคุณภาพ เหมาะสมกับราคา 1.วัตถุดิบที่เป็นของสดมีการเก็บรักษาในอุณหภูมิที่เหมาะสม สดใหม่เสมอ
2.เครื่องปรุงที่ใช้มีคุณภาพและมีมาตรฐานหมายเลข อย.กำกับ
8 ภาชนะที่ใช้มีความสะอาด (จาน ช้อน ส้อม ตะเกียบ แก้วน้ำ ฯ) 1.ภาชนะที่ใช้ผ่านการล้างด้วยน้ำยาล้าง และน้ำสะอาด ไม่มีคราบอาหารหรือกลิ่นตกค้าง
9 มีตู้กระจกกันฝุ่นหรือฝาปิดภาชนะใส่อาหารมิดชิด 1.อาหารที่ปรุงสุกแล้วบรรจุในภาชนะที่สะอาด มีฝาปิดมิดชิด หรือมีตู้กระจกกันฝุ่น
10 ความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการโดยรวม 1.ผู้ใช้บริการรู้สึกประทับใจ หรือมีความสุข ในการได้รับการบริการ

 

 

 

 

 

 

 


หมายเหตุ
บุคคลากร : ชื่อผู้ใช้งานในระบบ
MIS ลืมรหัสผ่าน
นิสิต : รหัสนิสิต เข้าระบบบริการศึกษา REG