ระบบจองห้องประชุม กองคลังและพัสดุ มหาวิยาลัยมหาสารคาม

การใช้งาน :: ให้คลิกหรือลากวันที่ต้องการขอใช้ห้อง แล้ว กรอกรายละเอียดการขอใช้ห้อง
รอพิจารณาให้ใช้ห้อง อนุมัติให้ใช้ห้อง

Login ระบบจองห้องประชุม

กองคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
กลุ่มงานบริการทั่วไป 1307

ระบบจองห้องประชุม กองคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม [ Login ]