ประกาศร่าง TOR

ประกวดราคาเช่าเช่าช่องสัญญาณการใช้บริการเชื่อมต่อเข้าสู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet) จำนวน 1 งาน (เงินรายได้ปี 65) สำนักคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ 2564
Project ID (eGP) 64107106868
หน่วยงาน  สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประกาศวันที่ 12 ตุลาคม 2564
เอกสารประกอบ ลิงค์เอกสารประกอบจาก EGP

ประกาศราคากลาง

ประกวดราคาเช่าเช่าช่องสัญญาณการใช้บริการเชื่อมต่อเข้าสู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet) จำนวน 1 งาน (เงินรายได้ปี 65) สำนักคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ 2564
Project ID (eGP) 64107106868
หน่วยงาน  สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประกาศวันที่ 19 ตุลาคม 2564
เอกสารประกอบ ลิงค์เอกสารประกอบจาก EGP

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาเช่าเช่าช่องสัญญาณการใช้บริการเชื่อมต่อเข้าสู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet) จำนวน 1 งาน (เงินรายได้ปี 65) สำนักคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ 2564
Project ID (eGP) 64107106868
หน่วยงาน  สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วิธีการจัดหา D2
ประกาศวันที่ 19 ตุลาคม 2564
เอกสารประกอบ ลิงค์เอกสารประกอบจาก EGP