ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำจากตลาดน้อย-บ่อรับน้ำทิ้ง จำนวน 1 งาน (กองอาคารสถานที่) ครั้งที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ 2566
หน่วยงาน  กองอาคารและสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประกาศวันที่ 22 กันยายน 2566
เอกสารประกอบ ลิงค์เอกสารประกอบจาก EGP
https://process5.gprocurement.go.th/egp-template-service/dwnt/view-pdf-file?templateId=0382f251-d700-4eec-b730-59e82f337cd7