ประกาศร่าง TOR

ประกวดราคาซื้อเครื่องสแกนสไลด์และแสดงภาพเสมือนดูกล้องจุลทรรศน์ ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 1 เครื่อง (คณะแพทยศาสตร์) งปม.65 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ 2564
Project ID (eGP) 64117279406
หน่วยงาน  กองคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประกาศวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564
เอกสารประกอบ ลิงค์เอกสารประกอบจาก EGP

ประกาศร่าง TOR

ประกวดราคาซื้อเครื่องสแกนสไลด์และแสดงภาพเสมือนดูกล้องจุลทรรศน์ ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 1 เครื่อง (คณะแพทยศาสตร์) งปม.65 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ 2564
Project ID (eGP) 64117279406
หน่วยงาน  กองคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประกาศวันที่ 2 ธันวาคม 2564
เอกสารประกอบ ลิงค์เอกสารประกอบจาก EGP