ประกาศร่าง TOR

ประกวดราคาซื้อเตียงผู้ป่วยระบบมือหนุน 3 ฟังก์ชั่น พร้อมอุปกรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 100 เตียง (คณะแพทยศาสตร์) งปม.65 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ 2564
Project ID (eGP) 64117358430
หน่วยงาน  กองคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประกาศวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564
เอกสารประกอบ ลิงค์เอกสารประกอบจาก EGP

ประกาศราคากลาง

ประกวดราคาซื้อเตียงผู้ป่วยระบบมือหนุน 3 ฟังก์ชั่น พร้อมอุปกรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 100 เตียง (คณะแพทยศาสตร์) งปม.65 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ 2564
Project ID (eGP) 64117358430
หน่วยงาน  กองคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประกาศวันที่ 3 ธันวาคม 2564
เอกสารประกอบ ลิงค์เอกสารประกอบจาก EGP

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาซื้อเตียงผู้ป่วยระบบมือหนุน 3 ฟังก์ชั่น พร้อมอุปกรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 100 เตียง (คณะแพทยศาสตร์) งปม.65 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ 2564
Project ID (eGP) 64117358430
หน่วยงาน  กองคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วิธีการจัดหา D2
ประกาศวันที่ 3 ธันวาคม 2564
เอกสารประกอบ ลิงค์เอกสารประกอบจาก EGP