ประกาศร่าง TOR

ประกวดราคาซื้อเครื่องฉายแสงรักษาโรคผิวหนังสำหรับมือ-เท้า ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 1 ชุด (คณะแพทยศาสตร์) งปม.65 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ 2565
Project ID (eGP) 65017114995
หน่วยงาน  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประกาศวันที่ 13 มกราคม 2565
เอกสารประกอบ ลิงค์เอกสารประกอบจาก EGP