ประกาศร่าง TOR

ประกวดราคาซื้อตู้บ่มคาร์บอนไดออกไซด์ ระบบสามแก๊ส ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 1 ตู้ (คณะแพทยศาสตร์) งปม.65 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ 2565
Project ID (eGP) 65017123092
หน่วยงาน  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประกาศวันที่ 13 มกราคม 2565
เอกสารประกอบ ลิงค์เอกสารประกอบจาก EGP

ประกาศราคากลาง

ประกวดราคาซื้อตู้บ่มคาร์บอนไดออกไซด์ ระบบสามแก๊ส ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 1 ตู้ (คณะแพทยศาสตร์) งปม.65 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ 2565
Project ID (eGP) 65017123092
หน่วยงาน  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประกาศวันที่ 21 มกราคม 2565
เอกสารประกอบ ลิงค์เอกสารประกอบจาก EGP

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาซื้อตู้บ่มคาร์บอนไดออกไซด์ ระบบสามแก๊ส ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 1 ตู้ (คณะแพทยศาสตร์) งปม.65 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ 2565
Project ID (eGP) 65017123092
หน่วยงาน  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วิธีการจัดหา D2
ประกาศวันที่ 21 มกราคม 2565
เอกสารประกอบ ลิงค์เอกสารประกอบจาก EGP