ประกาศร่าง TOR

ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ 36,000 BTU จำนวน 12 เครื่อง (เงินรายได้ปี 65) คณะเภสัชศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ 2565
Project ID (eGP) 65087256301
หน่วยงาน  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประกาศวันที่ 10 สิงหาคม 2565
เอกสารประกอบ 65087256301_1_202281012140638.pdf
annoudoc_2010900014_65087256301.html
doc_2010900014_65087256301.html
ลิงค์เอกสารประกอบจาก EGP
https://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/FPRO9951BServlet?projectId=65087256301&itemNo=0&fileName=65087256301_25650810123353_2.zip

ประกาศร่าง TOR

ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ 36,000 BTU จำนวน 12 เครื่อง (เงินรายได้ปี 65) คณะเภสัชศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ 2565
Project ID (eGP) 65087256301
หน่วยงาน  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประกาศวันที่ 9 กันยายน 2565
เอกสารประกอบ annoudoc_2010900014_65087256301.html
65087256301_1_2022959498865.pdf
doc_2010900014_65087256301.html
ลิงค์เอกสารประกอบจาก EGP
https://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/FPRO9951BServlet?projectId=65087256301&itemNo=1&fileName=65087256301_25650909112240_2.zip

ประกาศราคากลาง

ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ 36,000 BTU จำนวน 12 เครื่อง (เงินรายได้ปี 65) คณะเภสัชศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ 2565
Project ID (eGP) 65087256301
หน่วยงาน  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประกาศวันที่ 15 กันยายน 2565
เอกสารประกอบ ลิงค์เอกสารประกอบจาก EGP
https://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/FPRO9965AttachServ?projectId=65087256301&fileName=pricebuild_2010900014_65087256301.zip

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ 36,000 BTU จำนวน 12 เครื่อง (เงินรายได้ปี 65) คณะเภสัชศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ 2565
Project ID (eGP) 65087256301
หน่วยงาน  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วิธีการจัดหา D2
ประกาศวันที่ 15 กันยายน 2565
เอกสารประกอบ ลิงค์เอกสารประกอบจาก EGP
https://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure&projectId=65087256301&templateType=D2&temp_Announ=A&temp_itemNo=0&seqNo=0

ยกเลิกประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ 36,000 BTU จำนวน 12 เครื่อง (เงินรายได้ปี 65) คณะเภสัชศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ 2565
Project ID (eGP) 65087256301
หน่วยงาน  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วิธีการจัดหา D2
ประกาศวันที่ 5 ตุลาคม 2565
เอกสารประกอบ ลิงค์เอกสารประกอบจาก EGP
https://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure&projectId=65087256301&templateType=D2&temp_Announ=D&temp_itemNo=1&seqNo=3