ประกาศร่าง TOR

ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 4 รายการ (483 เครื่อง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ 2565
Project ID (eGP) 65117244663
หน่วยงาน  กองคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประกาศวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565
เอกสารประกอบ ลิงค์เอกสารประกอบจาก EGP

ประกาศราคากลาง

ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 4 รายการ (483 เครื่อง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ 2565
Project ID (eGP) 65117244663
หน่วยงาน  กองคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประกาศวันที่ 2 ธันวาคม 2565
เอกสารประกอบ ลิงค์เอกสารประกอบจาก EGP

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 4 รายการ (483 เครื่อง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ 2565
Project ID (eGP) 65117244663
หน่วยงาน  กองคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วิธีการจัดหา D2
ประกาศวันที่ 2 ธันวาคม 2565
เอกสารประกอบ ลิงค์เอกสารประกอบจาก EGP

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา/ผู้ได้รับคัดเลือก

ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 4 รายการ (483 เครื่อง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ 2565
Project ID (eGP) 65117244663
หน่วยงาน  กองคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วิธีการจัดหา W2
ประกาศวันที่ 16 มกราคม 2566
เอกสารประกอบ ลิงค์เอกสารประกอบจาก EGP