ประกาศร่าง TOR

ประกวดราคาซื้อเปียโนไฟฟ้า จำนวน 20 เครื่อง (เงินรายได้ปี 65) วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ 2565
Project ID (eGP) 65127115533
หน่วยงาน  วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประกาศวันที่ 9 ธันวาคม 2565
เอกสารประกอบ ลิงค์เอกสารประกอบจาก EGP

ประกาศราคากลาง

ประกวดราคาซื้อเปียโนไฟฟ้า จำนวน 20 เครื่อง (เงินรายได้ปี 65) วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ 2565
Project ID (eGP) 65127115533
หน่วยงาน  วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประกาศวันที่ 16 ธันวาคม 2565
เอกสารประกอบ ลิงค์เอกสารประกอบจาก EGP

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาซื้อเปียโนไฟฟ้า จำนวน 20 เครื่อง (เงินรายได้ปี 65) วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ 2565
Project ID (eGP) 65127115533
หน่วยงาน  วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วิธีการจัดหา D2
ประกาศวันที่ 16 ธันวาคม 2565
เอกสารประกอบ ลิงค์เอกสารประกอบจาก EGP

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา/ผู้ได้รับคัดเลือก

ประกวดราคาซื้อเปียโนไฟฟ้า จำนวน 20 เครื่อง (เงินรายได้ปี 65) วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ 2565
Project ID (eGP) 65127115533
หน่วยงาน  วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วิธีการจัดหา W2
ประกาศวันที่ 5 มกราคม 2566
เอกสารประกอบ ลิงค์เอกสารประกอบจาก EGP