ประกาศร่าง TOR

ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดมุมสัมผัส (Optical Contact Angle-Dataphysics) จำนวน 1 เครื่อง (เงินสะสมปี 66) คณะวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ 2565
Project ID (eGP) 65127153688
หน่วยงาน  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประกาศวันที่ 9 ธันวาคม 2565
เอกสารประกอบ ลิงค์เอกสารประกอบจาก EGP

ประกาศราคากลาง

ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดมุมสัมผัส (Optical Contact Angle-Dataphysics) จำนวน 1 เครื่อง (เงินสะสมปี 66) คณะวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ 2565
Project ID (eGP) 65127153688
หน่วยงาน  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประกาศวันที่ 16 ธันวาคม 2565
เอกสารประกอบ ลิงค์เอกสารประกอบจาก EGP

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดมุมสัมผัส (Optical Contact Angle-Dataphysics) จำนวน 1 เครื่อง (เงินสะสมปี 66) คณะวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ 2565
Project ID (eGP) 65127153688
หน่วยงาน  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วิธีการจัดหา D2
ประกาศวันที่ 16 ธันวาคม 2565
เอกสารประกอบ ลิงค์เอกสารประกอบจาก EGP

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา/ผู้ได้รับคัดเลือก

ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดมุมสัมผัส (Optical Contact Angle-Dataphysics) จำนวน 1 เครื่อง (เงินสะสมปี 66) คณะวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ 2565
Project ID (eGP) 65127153688
หน่วยงาน  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วิธีการจัดหา W2
ประกาศวันที่ 29 ธันวาคม 2565
เอกสารประกอบ ลิงค์เอกสารประกอบจาก EGP