คำร้องขอรับเงินคืน

แบบฟอร์มออนไลน์สำหรับนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประกาศ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ.2563

เอกสารแนบท้ายข้อ 3

เอกสารแนบท้ายข้อ 4


ประกาศ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563

เอกสารแนบท้าย


ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง มาตรการช่วยเหลือและเยียวยานิสิตที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ฉบับที่ 3 (ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2564)

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง มาตรการช่วยเหลือและเยียวยานิสิตที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ฉบับที่ 4 (ประกาศ ณ วันที่ 29 กรกฏาคม พ.ศ. 2564)

คำร้องขอรับเงินคืนค่าลงทะเบียน
ปีการศึกษา 3/2563
คำร้องขอรับเงินคืนค่าลงทะเบียน
ปีการศึกษา 2/2563
คำร้องขอรับเงินคืนค่าลงทะเบียน
ปีการศึกษา 2562

ติดตามสถานะรายละเอียดการคืนเงิน
คำร้องขอรับเงินคืน