คำร้องขอรับเงินคืน

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

การยื่นคำร้องการคืนเงินค่าธรรมเนียมตามมาตรการช่วยเหลือและเยียวยานิสิตที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรค Covid 19

การยื่นคำร้องการคืนเงินค่าบำรุงหอพักตามมาตรการช่วยเหลือและเยียวยานิสิตที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรค Covid 19


https://reg.msu.ac.th