หน้าแรก คู่มือ
Untitled Document

 

Username
Password
ให้ Username และ Password ชั่วคราวจากผู้ดูแลระบบ

 

 
  ระบบติดตามเงินทดรองราชการ[ แนะนำ Internet 8 ]
www.fin.msu.ac.th กลุ่มงานบริหารทั่วไป กองคลังและพัสดุมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1347 , wisanu.k[At]msu.ac.th