ระบบจองห้องประชุม กองคลังและพัสดุ มหาวิยาลัยมหาสารคาม

การใช้งาน :: ให้คลิกหรือลากวันที่ต้องการขอใช้ห้อง แล้ว กรอกรายละเอียดการขอใช้ห้อง
รอพิจารณาให้ใช้ห้อง อนุมัติให้ใช้ห้อง

ห้องประชุมกองคลังและพัสดุ ชั้น 2

รายละเอียดห้องประชุม
ห้องประชุม   ห้องประชุมกองคลังและพัสดุ ชั้น 2
สถานที่   อาคารบรมราชกุมารี ชั้น 2
จำนวน   12 คน
เบอร์โทร   1347
รูปภาพ
อุปกรณ์
Coming soon


ระบบจองห้องประชุม กองคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม [ Login ]