ประกาศร่าง TOR

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างโรงอาหารสมัยใหม่ จำนวน 1 งาน (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ 2566
หน่วยงาน  กองคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประกาศวันที่ 18 กันยายน 2566
เอกสารประกอบ ลิงค์เอกสารประกอบจาก EGP
https://process5.gprocurement.go.th/egp-upload-service/v1/downloadFileTest?fileId=6efb814d47424e969db6105859f0b643