ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟ้าอาคาร 6 ชั้น (อาคารอเนกประสงค์ คณะศึกษาศาสตร์) (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ 2566
หน่วยงาน  กองคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประกาศวันที่ 19 กันยายน 2566
เอกสารประกอบ ลิงค์เอกสารประกอบจาก EGP
https://process5.gprocurement.go.th/egp-template-service/dwnt/view-pdf-file?templateId=4f0ecc1d-65f6-4432-9a85-58a7e2a5ebbd