ประกาศร่าง TOR

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสาารคาม เขตพื้นที่นาสีนวน (MSU FARM STORE) จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ 2566
หน่วยงาน  กองคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประกาศวันที่ 22 กันยายน 2566
เอกสารประกอบ ลิงค์เอกสารประกอบจาก EGP
https://process5.gprocurement.go.th/egp-upload-service/v1/downloadFileTest?fileId=61c5d29194e3492880bf9084e05c9e04