ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างโรงอาหารสมัยใหม่ จำนวน 1 งาน (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ 2566
หน่วยงาน  กองคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประกาศวันที่ 27 กันยายน 2566
เอกสารประกอบ ลิงค์เอกสารประกอบจาก EGP
https://process5.gprocurement.go.th/egp-template-service/dwnt/view-pdf-file?templateId=419e1f51-982d-4c8a-899a-8f86ecbba45c