ระบบประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และเป็นข้อมูลที่ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป

   

แหล่งข้อมูล

  • 1. เชื่อมโยงข้อมูลในรูปแบบ RSS กับระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
  • 2. บันทึกข้อมูลโดยหน่วยงานที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
หมายเหตุ ระบบเชื่อมต่อข้อมูลเวลา 12.30 น. , 17.30 น. และ 20.00 น. ของทุกวัน