ค้นหาเอกสารเบิกจ่ายตามรายชื่อร้านค้า

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี/รหัสประจำตัวประชาชน
ช่วงเวลา